Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING

Onze algemene verkoops-, aannemings- en dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

Onze algemene verkoops-, aannemings- en dienstverleningsvoorwaarden worden aangevuld en eventueel gewijzigd door de bijzondere voorwaarden vermeld in onze offertes.

In geval van tegenstrijdigheid tussen onze offertes, onze algemene voorwaarden van huurcontract en de huidige algemene en factuurvoorwaarden, kennen onze offertes voorrang op onze algemene voorwaarden van huurcontract die op hun beurt voorrang hebben op de huidige algemene en factuurvoorwaarden. In volgorde van prioriteit kennen bijgevolg uitwerking : 1. Offertes ; 2. Algemene voorwaarden huurcontract ; 3. Algemene en factuurvoorwaarden.

De algemene en factuurvoorwaarden zoals vermeld op de bestelbonnen, facturen, …, bevatten de verkorte versie. Voor de volledige versie van onze algemene en factuurvoorwaarden verwijzen wij naar onze website www.ps-radiocom.be , alwaar onder de rubriek ‘algemene- en factuurvoorwaarden’ de integrale versie kan gelezen worden.

De toepassing van de algemene en factuurvoorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering.

2. OFFERTES

De offerte is geldig gedurende 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de opstelling. De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW, zijn netto en gelden onder voorbehoud van aanvaarding door ons bij de bestelling voor verpakt materiaal franco geleverd in België en/of voor de dienstverlening beschreven in de offerte. Voor materiaal van vreemde oorsprong zijn onze prijzen opgemaakt, rekening houdend met de wisselkoers van de dag van de aanbieding. We behouden ons het recht voor onze prijzen te wijzigen op de datum van de facturatie, indien deze koers zou wijzigen.

3. BESTELLINGEN

Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard middels orderbevestiging. Bij gebrek aan orderbevestiging geldt onze factuur als aanvaarding van de bestelling.

4. LEVERINGS- EN/OF UITVOERINGSTERMIJNEN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon, orderbevestiging of op de voorzijde van de factuur. De leverings- en/of uitvoeringstermijn vangt aan na technische klaring van de bestelling en de betaling van het eventuele voorschot. Bestellingen van bijkomende leveringen en/of dienstverleningen gedaan na onze orderbevestiging kunnen een herziening van de oorspronkelijke termijn teweegbrengen. Een door de klant gevraagde wijziging van de oorspronkelijke termijn kan een prijsherziening teweegbrengen.

De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen.

De goederen worden op een, in onderling overleg bepaald, tijdstip geleverd. Leveringstermijnen vermeld op de bestelbon, orderbevestiging of op de voorzijde van de factuur worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij voorafgaandelijk, schriftelijk, en uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

5. ANNULERING BESTELLING

Indien een klant een geplaatste bestelling annuleert, dan zal de klant een verbrekingsvergoeding gelijk aan 25% van de waarde van de overeenkomstverschuldigd zijn, niettegenstaande het recht van PS: Radiocom om vergoeding te vorderen van haar werkelijk geleden schade.

6. OVERSCHRIJDING VAN TERMIJNEN

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een termijnoverschrijding geeft aan de klant noch het recht tot annulering van de bestelling noch het recht schadevergoeding te eisen.

7. KLACHTEN EN VERBORGEN GEBREKEN

De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.

De klant dient bij de levering een leveringsbon af te tekenen voor ontvangst waarop de gebeurlijke zichtbare gebreken dienen te worden vermeld. Klachten over zichtbare gebreken die niet op de leveringsbon worden vermeld zullen niet aanvaard worden.

Overige klachten dienen bij aangetekend schrijven aan ons te worden gesignaleerd binnen de 8 dagen na de levering.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de klant en zijn aangestelden.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot tussenkomst van de waarborg (zie punt 8) aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend bij aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet in gebruik werden genomen of werden verwerkt.

8. BETALINGEN

De prijs is contant, netto, zonder disconto betaalbaar bij ontvangst van de goederen. Geen enkele inhouding ten titel van waarborg zal mogen toegepast worden. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 250,00 euro en een maximum van 25.000,00 EURO per onbetaald gebleven bedrag, wat overeenkomt met de hinder die wij aldus ondergaan, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door ons aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 10%. De intresten worden per begonnen maand verrekend.

Indien de betalingsvoorwaarden niet gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor onmiddellijke betaling te eisen van alle andere nog niet vervallen facturen en de uitvoering op te schorten van andere bestellingen of deze te verbreken, zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te eisen.

Onverminderd hetgeen bepaald is in punt 6. moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier en per aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. Behoudens bewijs van het tegendeel worden onze facturen geacht ontvangen te zijn uiterlijk drie dagen na de factuurdatum.

Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

9. WAARBORG

Ons materiaal is gewaarborgd tegen elk gebrek, verborgen gebreken inbegrepen, gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de dag van de risico-overdracht. Onze verplichtingen beperken zich tot het, naar onze keuze, vervangen of herstellen in onze werkplaats van de als defect erkende stukken. De klant moet de nodige tijd geven om het gebrek te herstellen. De kosten van het transport naar de fabriek zijn ten laste van de klant. De interventies onder waarborg vinden plaats tijdens de normale kantooruren. De waarborg geldt slechts voor gebreken die ontstaan zijn onder normale en correcte gebruiksvoorwaarden. De gevolgen van normale sleet of te wijten aan toeval of overmacht zijn uitgesloten uit de waarborg. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade die de klant mocht lijden ingevolge een stilstand, een ongeval, een gebrek of om het even welke ontregeling in de werking van zijn installaties.

10. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de klant vanaf het moment dat de goederen ons magazijn verlaten of ter beschikking worden gesteld voor levering. De verzending, zelfs franco, geschiedt op risico van de klant.

De klant die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan ons toekomen.

11. INTELLECTUELE RECHTEN

De studies en de documenten van welke aard ook, zoals plannen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, enz. blijven onze eigendom.

12. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens wat betreft hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven onder punt 8. zijn wij niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor opzet, zware fout of grove schuld van onze aangestelden. Wij kunnen slechts  aansprakelijk gesteld worden voor zover opzet, zware fout of grove schuld van ons zou bewezen worden en, ingeval van meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat ons aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

Indien onze aansprakelijkheid bewezen zou zijn wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Indien onze aansprakelijkheid bewezen wordt zal onze gehoudenheid tevens beperkt zijn tot het bedrag dat wij zullen ontvangen van onze verzekeraar bedrijfsaansprakelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan derden en dienen de klant in deze hypothese niet te vrijwaren.

13. RECHTSMACHT

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevoegd.

Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn.